Хитър номер: Боби Михайлов измами всички

0

Търговският регистър отказа да впише поканата за извънреден Конгрес на БФС на 15 март 2024 година, на който Боби Михайлов – Перуката да бъде сменен, тъй като внесените документи от настоящото ръководство на футболния съюз „не отговарят на изискванията на закона и на устава на БФС“.

Хитрият номер на Перукан проверка в Търговския регистър.

На 4 януари 2024 г. от футболния съюз внасят поканата за свикване на конгреса за вписване.

Под самата покана стои и подпис на Борислав Михайлов като президент на БФС, въпреки че официално бе обявено, че той е подал оставка. Подписани са още Михаил Касабов като вицепрезидент и изпълняващ функцията президент и протоколчика Юлия Камишева.

Към заявлението е приложен препис-извлечение от заседанието на Изпълнителния комитет на 6 декември 2023 г.

Предоставеният препис-извлечение от протокола не е изготвен съобразно изискванията на чл. 50, ал. 6 от обявения устав, протоколът от заседанието на изпълнителния комитет се изготвя от протоколчик, подписва се от ръководещия заседанието, от всички присъстващи членове на ИК и от протоколчика.

От Агенцията по вписванията дават указания. От тях става ясно, че „представеният препис-извлечение не съдържа решението за избор на ръководещия заседанието, подписите на ръководещия заседанието и на всички членове на ИК.“

„На следващо място, видно от съдържанието на препис-извлечението на протокола, трима от членовете на ИК се представляват от пълномощник, като не са представени доказателства в тази насока.

На основание чл. 22, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ указвам към заявлението да се представят:

1. Протокол от заседанието на ИК, проведено но 6 декември 2023 г., отговарящ на изискванията на чл. 50, ал. 6 от обявения устав

2. Доказателства за представителната власт на пълномощниците – изрични пълномощни, в които е определен и начинът на гласуване по точките от дневния ред на заседанието на ИК.

3. Всичките документи следва да са подписани от съответните легитимно избрани представляващ по закон и лицата съгласно устава, обявен по електронната партида на сдружението.“, пише още в указанията от 5 януари.

На 6 януари 2024 г. е внесен допълнително протокол от заседанието на ИК на БФС от 6 декември 2023 г., но пак не са налични подписите на всички присъствали.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.