Скръбна вест: Отиде си голям български лекар

0

Битката за живот загуби на 16 януари директорът на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ проф. Захарина Савова, съобщиха от МУ-София. Ръководството на Медицински университет изказва искрени съболезнования на семейството, близките и приятелите и отбелязва, че проф. Савова бе сред ярките личности, които оставят следа.

Академичният път на проф. Захарина Савова започва през 1990 г. като научен сътрудник в секция „Геронтология и гериатрия“ на СБАЛЕГ „Акад. Иван Пенчев“ ЕАД. През 2002 г. става асистент в катедра „Медицинска педагогика“ във Факултета по обществено здраве към Медицински университет – София. От януари 2018 г. е заместник-директор, а от 2019 г. заема длъжността директор на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ към Медицински университет – София.

Проф. Савова е магистър по „Клинична психология“, ”Обществено здраве и здравен мениджмънт”. Има придобити специалности по „Управление и организация“ (1990 г.), „Медицинска педагогика“ (2007 г.) и „Икономика на здравеопазването“ (2013 г.) Специализирала е „Аналитична психотерапия“ към Westdeutche Akademie и „Основи на когнитивно-поведенческата психотерапия“ към БАКПП. „Доктор” е по научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ (2006 г.). През 2013 г. заема академичната длъжност „Професор“ по същата специалност във Факултета по обществено здраве към МУ– София.

През 2021 г. е удостоена с Награден Знак „PANACEA“ в медико-социална област за значими постижения в преподавателската, научна и експертна дейност.

През 2021 г. е наградена с отличието „Любим преподавател“ на МУ – София в областта на медико-социалните науки.

Проф. Захарина Савова има богат управленски опит. В периода 2010-2013 г. е Председател на борда на директорите на УМБАЛ „Александровска“. Била е зам. председател и Председател на Общото събрание на ФОЗ, МУ – София (2012-2019г.); Председател на Контролния съвет на Медицински университет – София (2016 –2019 г.); Член на борда на директорите на ИНАП от 2010 г. , преподавател и супервайзор. Проф. З. Савова е научен ръководител на 6 докторанта, 8 специализанта и на повече от 50 магистри-дипломанти във ФОЗ “Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

Член на научни журита за присъждане на академични длъжности и научна степен „доктор“. Автор и съавтор на над 170 научни публикации у нас и в чужбина, на 4 монографии, на 8 учебника и учебни помагала по Социална медицина – превенция на здравето, Геронтология и гериатрия, Педагогически и психологически проблеми на здравните грижи. Научните трудове на проф. Савова имат над 320 цитирания. Член е на Съвета по Медицинска наука при МУ – София от 2008 г. Главен редактор на сп. “Здраве и наука“, член на редакционен съвет на сп. „Здравна политика и мениджмънт”. Член е на престижни национални и международни организации.

Нейните думи ще се помнят: „Днес животът на повечето от нас е все по-натоварен, задачите и изискванията се увеличават, страдаме от хронична липса на време за себе си и хората, които обичаме. Наложените отговорности , в повечето случаи от нас самите, ни преследват, а какво иска душата и тялото ни… е друг въпрос. Те ще чакат. Убедена съм, че от нас зависи да живеем в хармония, да се усещаме прекрасно, да бъдем щастливи и успешни. Но…трябва да приемем собствената си природа, да бъдем готови до положим усилия и най-вече желание за промяна. Чудесата са вътре в нас и това го доказва житейският ми опит и дългогодишната ми психотерапевтична практика“.

Поклон пред светлата й памет!

Опелото ще се отслужи на 04.02.2024 г. от 11:30 часа в Централни софийски гробища.

Оставете отговор

Вашият e-mail няма да се показва.